Meer zorgen over financiële toekomst

Van de 18- tot 25-jarigen maakte in 2022 36 procent zich veel zorgen over de toekomstige, financiële situatie. Onder elke volgende leeftijdsgroep neemt dit aandeel af, tot 23 procent onder 75-plussers; zij maakten zich het minst vaak zorgen over hun financiële toekomst.
Daarnaast is er gevraagd naar de tevredenheid met de huidige financiële situatie. Naarmate de ondervraagden ouder zijn is de tevredenheid over deze financiële situatie groter. Van de 18- tot 25-jarigen is 71 procent tevreden met de huidige financiën, van de 75-plussers is dat 86 procent. Mannen en vrouwen zijn gemiddeld even vaak tevreden over hun huidige financiële situatie, maar meer vrouwen dan mannen hebben veel zorgen over hun financiële toekomst.
Logischerwijs zijn mensen, naarmate hun inkomen hoger is, minder bezorgd over hun toekomstige financiële situatie. Van de volwassenen in de groep van 25 procent met de laagste huishoudensinkomens, gaf 40 procent in 2022 aan zich veel zorgen te maken over hun toekomstige financiële middelen. Dat is dubbel zoveel als onder degenen uit de hoogste huishoudensinkomens.